Gwich’in

Jidii Gwandak GoonliiListen

Aii NWT Eenjit Dàgwìdîî’e’ Tsal Gwinuh jì’ dàgwìnuu?

Aii NWT Dinjiinat Nihk’ìt K’àtr’ìnahtii Eenjit Dàgwìdîî’e’ Tsal dinjii kat tthak goodàgwìdîî’e’ k’àtr’ìnahtii tr’agwàåtsaii. Dinjii kat chan duulèh goodhohkhaii, goots’aiinagohch’it jì’ aii chan geenjit dàgwìdîî’e’ gwinehch’ì’ nilìi jii gwik’ìt:

 • Nijìn gwats’at t’iinch’uu, gootthài’ gwidi’ee, juudìn goodàazhii giinlii, nijìn
 • Treenjo goo dinjii eenjit gootrinah’in.
 • Zhehk’oo zhìt jidìi vaghàii nilii gòo gadhidii gòo àkwa’, duulèh jùu vidàazhii nilii.
 • Chìl’ee gòo nehsrijàhch’uu nilii.
 • Nits’òots’àt khagijiinjii gòo k’ègwaadhat duulèh àhdàndaii kwah.
 • Jidii gwik’yinjizhit goo nihåinahch’ih geenjid giåchilch’eii.
 • Tehk’oo t’eedi’in’ gòo zheh gwaazraii gwizhìt iindi’ veenjit gukwaa natrahqwatsii.
 • Itditsat tra’handal gugoontrii.
 • Vaghàii.

Dinjiinat Nihk’ìt K’àtr’ìnahtii Eenjit Dàgwìdîî’e’ jidìi jùk ihåogwinlì’ gwizhìt geenjit duuyeh dinjii zhak ti’trillii:

 1. Gwitr’it ts’àt gwitr’it k’atrigwinahin.
 2. Zheh gòo gwitr’it deek’it diiyetr’ikgwilaih.
 3. Gwiti’it gwidchoo gwizhit gwijaa nilih goo dinjii nitchii nihkhah jilcheii.
 4. Sriigwandaii gwizhìt, ge’tr’oonahtan gwizhìt gòo nehsrijàhch’uu gwizhìt gwitr’it t’agugwah’in jì’ guugà’ zrit akòo.
 5. Jidìi gwandak gugwahtsii, gwandak gwi’dìnehtå’èe’, dìnehtå’eh tsin kat,
  gwandak gwidìnehtå’ee tshùu’, gòo gogwidee’in kat.

Jii ginjih discriminate gwinuu jidìi dee t’itrigwahnoh?

Jùu diginuu dài’ ihåee gòo dinjii leii chan goovàt’iiniindhan kwaa. Gwiinzii guk’àtr’ìnahtii kwaa, nikhan goots’àiinagwàhch’it chan gòonlii, gòo jidìi gidi’ii duuyeh goots’an tr’ahtsii.

Jii tik gwidilii discrimination eenjid gwidinithitåoh.

 1. Dinjii ihåee juudìn zheh eenjit k’agwaadhat jii zhehk’oo duuyeh zheh goots’an ahtsii giizuu geenjit ganiinji’adhat gòo duulèh duuyeh digizheh eenjit gugookat.
 2. Ge’tr’oonahtan tthak geenjit aii tr’iinjoo ihåee tr’iinjoo hàh dha’aii geenjit duuyeh gwitr’it vats’an tr’ahtsii duulèh aii tr’iinin kat geenjit gwiheezuu k’ìt nìinji’gadhat.
 3. Gwitr’it t’agwah’ii kat tr’ìinjòo ihtee chitr’ichìlchih tr’iinin k’òo t’iinch’uu geenjit.

Jii Human Rights Commission, jidii dee nilih?

Aii Human Rights zrit k’adagwidaadhat iisrits’àt nichii zrit vats’aii t’agiinch’uh kwaa.

Jii t’at eenjit gwitr’it t’ugugwahii:

 • NWT Dinjiinat Nihk’ìt K’àtr’ìnahtii Eenjit Dàgwìdîî’e’ guuk’òo gwinah’in.
 • Dinjiinat nihk’ìt k’àtr’ìnahtii geenjit gahgiheedandaii ts’àt jidìi eenjit aii dinjii kat diiyeenjit dàgidi’ii geenjit goovàh gogwaandak.
 • Jidìi gwinehch’ì’ eenjit tr’igiikhii gwinuh jì’ t’at gwik’ìt tè’ gigiikhii.
 • Jidìi gat’agiiniindhan kwaa geenjit ch’ijuu’ee gwik’ìt gwaahtsii.
 • Ats’àt inihåigaadinuu dài’ gootat naa’ee gwizraih. Duuyeh nihts’aii ginaa’ee kwah.

Yaa’at chii’an goonlii jidii nilih?

Duulèh ihåee gòo khehåòk zrit tehk’oo t’igeedi’in’ geenjit k’adagwijaanjii gwik’ìt gohtsii. Duuyeh veenjit oohohkat chan nakhwetr’ahnuu. Nagwidàdhat neekaii gwizhìt gisrìinanohåii nohthan jì’ ako digwidi’in.

Jùu t’agwidi’ii chan k’adagwijaanjii gwik’ìt t’okhwe’ii:

 1. Nakhwàh tàgwàdhat jì’ aii edìnehtå’eh vakak dinuutå’oo jidìi gàhkhwindaii geenjit ts’àt aii Commission goovàazhii kat goontå’àhohchal. Aii juudìn gwizhìt gwitr’it t’agwah’ii kat nekhwets’àt tr’igiinjii t’agòonch’uu. Kheenjit chan akòo t’ohkhwe’ii. Duuyeh nakhwilak chan nakhweenjit akòo digidi ii.
 2. Aii dinjii juudìn gwizhìt dhidii chan aii k’adagwijaanjii gwiizii gwizhìt gwahnah’yaa ts’àt tthak åòo ch’ijùu’ee nilih jì’ geenjit.
 3. Aii tå’ee dinjii ihåee nakhweenjit heelyaa nakhweenjit gwizhìt natr’ahahchyaa nakhwets’àt tr’iheendal geenjit.
 4. Sritrilih kwaa jì’ chan ihåee juudìn gwizhìt gwahnah’yaa geenjit gwitr’it vats’an tahtsaa ts’àt nakhweenjit gwitr’it t’agwahah’yaa sritr’agwiheelyaa geenjit.
 5. Aii tå’ee gwizhìt atr’oodahkat gwik’ìt tr’agwahahtsaa juudìn dàgwìdîî’e’ åagwijìlnaii geenjit.

NWT Dinjii Nihk’it Katr’inahtii duyeh ihlee yaa’at chii’an ts’at trigiinkhii.

Aii dinjii kat jii edìnehtå’eh vakak hadinohtå’oo nohthan jì’ aii Commission kat goots’àt ginohkhii nits’òo t’agwiheedi’yaa geenjit gòo aii Dinjiinat Nihk’ìt K’àtr’ìnahtii Eenjit Dàgwìdîî’e’ hàh gwitr’it t’agwah’in eenjit.

Jii gwandak zrit izhii ginjìk zhìt gwik’ìt yinohthan jì’, jii ihdichih ts’àt ginohkhii 1-800-669-5575.

This post is also available in: Anglais