Nakhwanànkat gwızhìt Dınjıı Tthak Geenjıt Dàgwìdįį’e’

Nakhwanànkak eenjıt Dınjıı Tthak Geenjıt Dàgwìdįį’e’ gwınuh jì’ dàgwìnuu dèe?

Nakhwanànkak eenjıt Dınjıı Tthak Geenjıt Dàgwìdįį’e’ nılìı t’at nakhwanh tthak ts’àt zhat gwızhìt geenjıt gòo’àıh.  Jıı k’ìıghe’ ızhuu kat ch’ì’ gagınohkhıh jì’ łı’ hàh dàgwìdįį’e’ gwıch’ì’ zhàn gòonlıı jıı gwızhìt gwık’ìt:

 • Gwıtr’ıt K’ìt
 • Khehłòk nıhłınehch’ì’ gwàdatr’ıgwıjìlcheıı gwızhìt gwıjàa vìıdìlıh jì’
 • Srìıgwandaıı zhìt nıts’òo dıık’àtr’ınaatıı gòo Gè’tr’oonahtan gwık’ìt gwàt duulèh ookàt zheh tthak akòo ts’àt atr’a’aa zheh tthak gwızhìt
 • Zheh geenjıt goovìıdàkat gòo, gwıtr’ıt eenjıt gwıdehk’ìt gòo’aıı goovìıdàkàt
 • Gwandak gwıdınıthàtł’oo nıhłınehch’ì’ tthak ts’àt jıdìı edìnehtł’eh gòonlıı kak, gınjıh gwı’dìnehtł’èe’ gwızhìt, gògwìdee’ın, gòo natr’ınaa’ıı eenjıt dachan kak gòonlıı gàh chan

Nakhwanànkak Dınjıı Tthak Ts’àt Dàgwìdįį’e’ nılìı gwızhìt t’at jıı tthak k’ìıghe’ duuyeh goonehch’ì’ gagınohkhıı nakhwatr’àhnùu:

 • Googhàıı
 • Gatr’adhan Kwaa
 • Juudìn srıdèe gıdılıı, gootthàıı gwıdı’ee, juudìn gwàts’at gıdılıı , jìn gwàts’at gogòonlıı, nıjìn gwàts’at gıdılıı, gòo nıjìn gwızhìt gogwıch’ìn
 • Dınjıı gòo tr’ìınjòo, juudìn hàh dha’aıı, gòo juudìn gıdılıı
 • Zhehk’oo dàngıınch’uu, juudìn gwàts’at gıınlıı gòo gadhıdıı jì’ nılìı
 • Dınjıı tat dàoch’ùu
 • Nıjìn gwızhìt gıjıınjıı
 • Jıdìı gwìch’ın zhìt gwık’yìnjızhıt gòo àt’ıınıındhan
 • Gwıt’àgwįį’ee gwàłtsaıı ts’àt nìdhìzhıı gòo ıhłee yàh uu’àn nàtr’ìnıınlıh jì’

Ihłee dàıınch’uu geenjıt vınehch’ì’ gatr’ıgįįkhıı gwınuh jì’ jıdìı dıtr’ıgwàhnùu?

Aıı Nakhwanànkak Zhìt Dınjıı Tthak Ts’àt Dàgwìdį̨į̨’e’ nılıı zhìt ıhłee dàıınch’uu ızhuu kat ts’àt gwìızuu vatr’ıgįįkhıı gwık’ìt gòonlıı łı’ hàh gòo zhùu gwık’ìt gòo’aıı k’ìt aıı gwızhìt gwınjık gòonlìı.

Jùhts’ants’àt:  Albert zrıt gwıtr’ıt vats’an gwàłtsaıı gwàt gwıchıh vak’àtr’aandaıı geenjıt dıınjıgıdızhìt.  HIV hàh ałts’ık gıık’yàanjık, ìınch’ıts’àt aıı vàts’at k’àgwaadhat dıgwıtr’ìt vàts’at nayuunjìk.

Gwį̀įzrıı dıık’àtr’ınaatıı kwaa gwınuh jì’ dàgwìnùu?

Gwį̀įzrıı dıık’àtr’ınaatıı kwaa t’at nıjìn ndòo nıhłık gwııyaa’an gwįįzrıı dıık’àtr’ınaatıı kwaa jıdìı t’at ızhuu kat gàt’agıınıızhın’ kwaa gòo ıhłee gwık’ìt yınıındhàn.

Goovatr’ıgookhya’ nohthan jì’ łı’ hàh dàgwìdlıı ts’àt ızhuu kat ndàa tàgòodhat jì’ geenjıt dıınjıgıdızhìt.

Jùhts’ants’àt:  Nìch’ıt ıhłee srìıgwandaıı ts’àt vat’àıı gòonlıı hàh jùu vıchì’ gwan gòonlıı ts’àt dınjıı gwıch’yàa nàdaazhıı, nıhkhan vınehch’ì’ gııyuuzrıı, àn dııntrıt, akoo ts’àt ızhuu kat akòo t’ııyàhnuu tsìıtr’ıdı’ıı dàı’ aıı chyaa kat goodehk’ìt gwızhìt t’ıvıch’u’ vıtr’àhnùu.

Jùu T’òkhwe’ıı Nakhwetr’àhnùu?

Jùu t’òkhwe’ıı nakhwetr’àhnuh jì’ t’at aıı jıdìı gwınjık k’àtr’agwaadhat nıhłınehch’ì’, jıdìı gwık’ìh tr’ıdı’ıı, gòo dıınagòo’ee jıdìı tthak geenjıt nıts’òo dànìınch’uu gwık’ìt gòo’aıı jì’ geenjıt zhàn nılìı.

Juudìn nakhwegwıtr’ìt eenjıt k’àgwaadhat kat, zheh eenjıt k’àgwaadhat kat gòo juudìn dııyeenjıt ts’ànuu nılìı kat jùu dàgòonch’uu nakhweenjıt gòonlıh jì’ ezhık ìınch’ıts’àt jıı tthak gehdèetth’ak gòo gàhgìheedandaıı chan gwıınıındhàn.

Leıh kat goodohkat jì’ gwık’ìt akòo t’àgıdı’ıı gòo nıhłe’ejùk gwık’ìt t’àgıdı’ıı geenjıt gıınzìı.  Akòo t’àgıdı’ıı kwah jì’ t’at ìınch’ıts’àt dıık’àtr’ìnaatıı kwaa dàgòonch’uh nılìı.

Jùhts’ants’àt:  Jordan zrıt FASD hàh ałts’ìk gıık’yàanjık.  Edìnehtł’eh kak gįįkhıı geenjıt vıts’àt tr’ıınjıı geenjıt kànııntìı vahanh oodalkàt.  Aıı Gè’tr’oonahtan kat chan ąąhą̀’ gwınuu ts’àt ıhłee vàts’at tr’ıınjıı eenjıt gwıtr’ıt vats’an gwàłtsaıı akòo t’àgeedı’ın’ drın k’ìdeetak zhìt neekat gwızhìt.

Nıjìn gwà’àn akòo t’àgıdı’ìı

Jıı Nakhwanànkak gwızhìt Dınjıı Tthak Ts’àt Dàgwìdįį’e’ nılìı t’at jıdìı gwıtr’ıt nıhłınehch’ì’ ts’àt nılìı, ìıtsıı hàh dha’aıı gwızhìt ts’àt nılìı, khehłòk gıdılıı tat ts’àt, K’àdagwıdaadhat khehłòk gıdılıı tat ts’àt jıı NWT k’ìıghe’ guk’àtr’agwaadhàt.  Jıı tthak ts’àt akòo t’àgòonch’ùu:

 • K’àdagwıdaadhat dıık’àıındak nılìı srìıgwandaıı dıık’àtr’ınaatıı k’ìt, akòo ts’àt ełts’ık zheh gwızhìt, gòo gè’tr’oonahtan zheh gwık’ìt gwızhìt gòo’àıh
 • Ookàt Zheh tthak, dıık’ahndak gwızhìt danh gòo gwıtr’ıt dııts’àt tr’ıınjıı tat chan
 • Zheh gwızhìt tr’ıgwıch’ın tthak gòo gwıtr’ıt nıhłınehch’ì’ tat chan
 • Edìnehtł’eh gòo gwandak dìnehtł’èe atr’adantł’oo gwık’ìt

Canada gwızhìt danh jıı Canadıan Dınjıı Tthak Ts’àt Dàgwìdįį’e’ jìıdìnuh ìıtsıı hàh dha’aıı tat, gwıtr’ıt nıhłınehch’ì’ gwızhìt akòo ts’àt khehłòk tthak tat guk’àgwahaadhat zhàn gıdılìı:

 • Dınjıı zhuh k’àdagwıdaadhàt tthak hàh, nan srìdatr’ıgwıjìınlık tthak hàh, akòo ts’àt łàgwıınaadhan tr’ıgwàłtsaıı hàh
 • Nakhwanànkak tat zhıgwaa’àn gòo yeenuu tthak jıdìı ìıtsıı nàtındıt’ee hàh tthak
 • Anjòo kat ts’àt tsèedhòh gwıntł’àntr’ahtshuh hàh tthak, akòo ts’àt
 • Tł’yah vızhìt tr’ıgįįkhıı hàh k’àtr’ìnaatıı kat, ìıtsıı gįįkhıı zhìt k’àtr’ìnaatıı kat, jıdìı lìgıs aachın tr’aa’ıı zhìt k’àtr’ìnaatıı kat ts’àt ìıtsıı ganadhındaıı kak ts’àt chan
 • Dııtsèedhòh k’àtr’ìnaatıı zheh tthak ts’àt chan

Tr’ıgohkhya’ Gwıınıındhan

Gıtr’ıdınìıchıh vành 8:30 ts’àt drın tł’at tł’ee 5:00 gwıts’àt gweedhàa Drın Tł’ee ts’àt Drın Ihłogwınlì’ gwıts’àt. Goohohkat kwaa eenjıt gwıts’àt gınokhìı 1-888-669-5575 gòo gwaa’àn 867-669-5575. Emaıl nakhwets’àt t’òkhwe’ıı ınfo@nwthumanrıghts.ca

Dııcheet’ıt Eenjıt Gwìnee’aa nılìı Nakhwanànkat gwızhìt Dınjıı Tthak Geenjıt Dàgwìdįį’e’

This post is also available in: French