Ahsíí meghäädë keôts’ñah Listen

Azhii sçç laa Góhdlíí Ndeh k’éh azhô Dene nezû zhçç k’éh k’éogeah?

Góhdlíí Ndeh k’éh azhô Dene nezû zhçç k’éh k’éogeah gots’éh sçç nezû ats’çt’ñ gha seôts’çleh. Dene dûye gonatô ahsaa ts’çdi íle enide dûye åaôndih gots’é dûle ts’çnedhê, daôndih t’áh laa:

 • Dene daôndih ts’ñlññ, dagodat’ñ, godñ ndeh ts’éh ats’ñt’é chu mê wóh ts’ñhdih.
 • Ts’élî île enide denelî ts’ñlii.
 • Got’i azhô mêts’çdehcha íle enide amíí Dene azhô kôôgedehtth’ñ íle enide dene kehlí, molá chu kaôndíh dezôa goghats’çníhti ezhii chu mêghots’íhdih gha go?ô.
 • Gokøç níhzhih daôndih t’áh nats’çdeh chu mêts’çdehcha gha go?ô.
 • Keôzhii dene, zhahti ts’ç aget’ñ, daôndih t’áh gogha zhati chu sçç nezû mêts’çdehcha gha zôh go?ô.
 • Ndeh ts’ç k’áodhê gogha eghalagenda íle enide amíí dene kee kííozhii t’áh eghalagenda chu mêts’çdehcha gha go?ô.
 • Dene méhsenîzhâiti gots’éh ahsii ahsaôlale enide ehtth’iahi gedêts’ñ chu mêts’çdehcha gha go?ô.
 • Dene nezû gondihle. Åaôndih ezhahñlii t’áh kii duye eghalaenda chu mêts’çdehcha gha go?ô.
 • Danéht’e goghaye chu mêts’çdehcha gha chu go?ô.

Edí ahsii sûlái datå’éh laa daôndih t’áh dene ts’ñlii met’áh sçç nezû k’éots’çah laa:

 1. Eghalaeda keôts’ñah gots’éh godi eghalats’çnda chu sçç nezû mêts’çdehcha gha zôh go?ô.
 2. Køç goghônits’ñah ile enide godi eghalats’çda k’çç chu mêts’çdehcha gha zôh go?ô.
 3. Amii gogha eghalats’çnda ile enide kiiôzhii dene chu gogha eghalats’çnda chu sçç nezû mêts’çdehcha gha zôh go?ô.
 4. Eghalaeda k’çç, ezhahts’ñli ile enide edihtå’éh goghagonetê k’çç íle enide dezôa k’éodi ke chu sçç nezû mêts’çdehcha gha zôh go?ô.
 5. Godi  edíhtå’éh k’éh nîts’ñle k’çç, gondih edíhtå’éh, edíhtå’éh mêk’éh eghalaeda, edihtå’éh mêk’éh zhats’çhti íle enide ek’çlu gáh, nezû mêk’éh satsô mehchie k’çts’çndih gha mêghôts’ñdih gha sçç nezû mêts’çdehcha gha zôh go?ô.

Daôndih t’áh  ahsii ghôh nats’çnidhê gots’éh sçç nezû mêk’éh k’éots’çah?

Dene goghô nezû kágots’çndeh le  íle enide godí laôt’é eghalagenda gots’éh tsíh gots’çdehtthi, íle enide ahsii t’áh gots’áts’çndi ezhii chu mêts’çdehcha gha zôh go?ô.

Edi laa ahsii tai, daôndih t’áh nezû ats’çt’ile laa:

 1. Ôhk’éa køç goghô nits’ñah ts’çnidheµ enide, amíí gots’âts’éndih dûye genidhê.  Daôndih t’áh laa, amíí dene saamba åóh ehts’ñle enide køç nehzhii nandê dzaa k’çç goe?ah gha gots’éh nehzhii nandê nagoehndih gha le genidhê chu. Duye kagondih t’áh dene goghô nats’çnidhê.
 2. Ôhk’ça ts’éli  ndêht’é, gáh theda, kaôndih chu duye edihtå’éh køç eghalaenda. Daôndih t’áh laa, gots’éh ?õõ dezôâ nezû goghagonetê ghaile genidhê t’áh chu.
 3. Eghalaeda k’çç chu, ts’çlî dezôâ héh ôt’é t’áh ôhgedêlu.

Azhíí séla Gohdlíí Ndeh, Dene k’çç nezû k’éots’çah ôt’é?

Azhíí Æáts’edí la edúhndê Gohdlíí Ndeh, Dene k’çç nezû k’éots’çah la kíí thaníe ghããdê eghalágenda. Kíí ndeh ts’ç k’aôdhé ts’éh k’éh agot’íle.

Gohdlíí Ndeh, Dene k’çç nezû k’éots’çah la:

 • Daôndih nezû ats’çt’l edúhndê Gohdlíí Ndeh k’éh, sêê nezû zhçç k’éh k’éogeah.
 • Edí la met’áh Dene azhô nezû keógehdôhsha gha gots’éh daôndíh t’áh mets’éh k’éh nezû eghalats’çnda gha ôt’é.
 • Edí la daôndih t’áh ashíí ghô nadahôts’éhthe gots’éh daôndíh t’áh meghô kagots’çndeh.
 • Ahsíí gogha nezû lê eníde zhçç ghô gogêndeh.
 • Sêê nezû gots’ágendí gots’éh gogeditth’çç gots’éh gogha nadagedetíh.

Azhíí sêê la daôhndíh t’áh ahsíí gogha nezû le eníde gogha nadaôgehthe?

Negha nezû agot’íle eníde kadúle goghô edíhtå’éh seneleh. Kíí samba t’áh gots’áts’ehndíh le.Ahsii t’áh dzaa nek’éh nídagogeniæô eníde, ekúh t’ñh dêgha edíhtå’éh seâåeh. Azhíí gondí dzôt’é t’áh neghôgogendeh eníde, azhô dek’çninahtå’éh. Ôki xaye ts’ç zôh deghaa segots’çleh.

Goghô ahsaa dúhsíí enêdhé eníde, edí ahsíí sûlái dek’çdehtl’éh meghããde gha k’éots’çah ôt’é.

 1. Amíí Dene nezû megha agot’íle eníde edíhtå’éh degha sets’çleh gots’éh edíhtå’éh gots’ç níts’ña. Kíí dúye Dene gúlí gogha edíhtl’éh seléh. Sçç hããdé edêgha seôts’çleh eníde ehtth’ñ agondeh gha.
 2. Edûhndé Gohdlíí Ndeh, Dene k’çç nezû k’éots’çah ezhíí, Dene åíé gonatthé theda ôt’é. Ededí gha go-edíhtå’éh ghaênda gots’éh dagot’ç dí ghããdé, zhçç k’éh k’éogêah.
 3. Edûhndé Gohdlíí Ndeh, Dene k’çç nezû k’éots’çah la Dene åíé ganotthé theda la mek’éh k’áshu dene åíé nahtheda, edêdí gha edíhtå’éh eghôeda.
 4. Ezhíí Dene åíé zhçç k’éh theda, la edíhtå’éh eghôadá gots’éh megha nezû le eníde, kadûle Dene åíé gosênízhaåhtí kahgedí.
 5. Kot’íh azhô edíhtå’éh eghôgíída gots’éh k’álaa nezû agot’íle eníde, kadûle gonazhaétí.

Gots’ç edahlú eníde azhô daôndíh t’áh edêgha segots’éleh nahênda kagédi gha.

This post is also available in: French