Godi t’ala sii NWT gha dône hazhô ehkw’i wets’ö eghàlats’èdaListen naawo ts’edi dè ayìi awèts’edi?

NWT gha dône hazhô ehkw’i wets’ö eghàlats’èda naawo dône tsadàedi ha hôt’e. Dône dii haanì ts’îæô gik’àdàts’ede haàæô-le:

 • Dône edawhìt’î ts’ô agît’e, adî ts’ô agît’e ghà, adî neèk’e ts’ô dô agît’e ghà.
 • Ts’eko/dôzhî agît’e ghà, ami wageèwì ghà, edaanì dô edègizì ghà.
 • Ami weèt’î nee haani-le dè edaanì xogeèt’î ghà.
 • Edaanì dô wexèhòæô ghà.
 • Edaanì gigha yati ghà.
 • Ayi gha nàdàwho ghà.
 • Weghô neyaiïi wedê adlà gha.
 • Asi wexòeæa ghà.
 • Edàtåô weègho ghà.

Ehkw’i naawo ghà dône sîåai k’aæa ts’ôhk’e k’adàts’ede haàle:

 1. Lah hats’ètah.
 2. Saà tâât’e kö eyits’ô whacho lah gots’ô gha kö nàts’ehdì.
 3. Dône lah ts’ôhk’e haani-le dè amiì gigha eghàlats’ìde gogha nàdàwho.
 4. Naidik’èzhô ts’ôhk’e, Nîhtå’èkö ts’ôhk’e haani-le dè Ts’eko K’aawo ts’ôhk’e gha eghàlats’èda.
 5. Gondi nîhtå’è ts’ehtsî nindè.

Dône wet’sö eghàlahòda-le ts’edi nindè ayi aweèts’edi?

Dône azhô eåèt’eh wet’sö eghàlahòda-le ts’edi nindè, dône nezî wets’ö k’ehòts’eæa-le, wek’àdàts’edè haani-le dè eyi dône asi wets’ô ha ts’îwô-le.

Dii asii tai laanì ats’edi.

 1. Dône ts’eko k’aawo yits’àdi ghà eèda xè saà tâât’e kö nàyeèdìa-le nîîwô tahkò.
 2. Ts’eko, ts’eko xè at’î t’à chekoa haàtô elî ha gîîwô-le.
 3. Ts’eko hòetìadà-le ts’îæô öweèdoò.

NWT gha dône hazhô ehkw’i wets’ö eghàlats’èda naawo ts’edi dè ayìi aweèts’edi?

Dii dône åä eghàlagìde sii, Government gha eghàlagìde nîle.

Dône wets’ö ehkw’i-le wets’ô eghàlahòda:

 • NWT gha ehkw’i naawo hogihdi hôt’e.
 • Dii naawo dône azhô giniìdi gha dône hoghàgoòtô eyits’ô edaanì dii naawo wet’àhoòt’î ghô dône hoghàgoòt’ô.
 • Dii naawo ayi nee ghô dône ts’ö gogendo eyits’ô edaanì weghô naawo ts’ehts’î dône ts’àgeèdi.
 • Dii naawo k’e eghàlagìde eyits’ô dône gha segohæî.
 • Dii naawo ghô neyaìti dè, taanì wheda hôt’e. Eyi dône åä dehkw’e sii, dône îåè k’aæa ts’àdaedi nîle.

Eyi dône åä gehkw’e sii, edaanì dône gha asi wedànàgetah?

Dii ts’ôhk’e dône nets’ö ehkw’i-le eghàlaîda haani-le dè dône gha eghàlagìde nets’ö ehkw’i-le eghàlagïda neèwô dè weghô nîhtå’è nehts’î gha dìle eyits’ô nîhtå’è neèts’î gha nàedi nîle. Eyi nets’ö hagoòja tå’ahô, nàke xoò k’aæî dexèsegôöle zô t’à.

Dii naawo sîlai ts’ô weghàlada ha dìle.

 1. Ehkw’i naawo ts’ôhk’e dône wets’ö nezî-le eghàlahòda nîîwô dè, weghô nîhtå’è yeèhts’î gha dìle.
 2. Eyi dône åä dehkw’e gha eghàlagìdedô, dii asi yighô adi sii, ahsï ehkw’i wegha naawo wheæô niì gha akweåö gik’àtah ha.
 3. Dône åä dehkw’e sii, dône tani wheda elî t’a eyi naawo k’e eghàlada ha giìhchi xè, edaanìghô eåèk’èagîwô-le sii, seyeèle ha yeèdzaà.
 4. Eyi naawo seèdla-le dè, dône åä dehkw’e sii yidànàtah ha.
 5. Eyi asi azhô yidànàtô tå’ahô, wedê ayeele haani-le dè wesînìyaetia wheæô ageelea.

NWT gha dône hazhô ehkw’i wets’ö eghàlats’èda naawo gha dône åä dehkw’e sii gigondi deèæö wek’àshô ha dahwhô dè weghô daæahke.

Dii wegondi yati åadî k’è negh etaàtìa dahwhô dè jô gits’ô gahdè, toll free 1-888-669-5575.

This post is also available in: French